.

Dotacje

 • Personel, doświadczenie, nasze wynagrodzenie

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, której jednym z głównych celów jest wspieranie przedsiębiorczości. Podstawowe działanie realizowane przez CRSE, które temu służy, to ułatwianie dostępu do kapitału finansowego, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków UE na dokonywane przez firmy inwestycje.

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to nieprzerwane, 16-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze środków UE na obszarze całego kraju oraz doświadczony personel. Eksperci CRSE, to doradcy i konsultanci o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, posiadający doświadczenie zdobyte w sektorze zarówno prywatnym, jak i państwowym. Nasi specjaliści to: naukowcy, ekonomiści, prawnicy, inżynierowie, socjologowie, doradcy zawodowi, z wiedzą popartą wieloletnią praktyką w instytucjach administracji publicznej, bankach, uczelniach oraz przedsiębiorstwach.

  Specjaliści Ci stanowią swoistego rodzaju kapitał, który inwestujemy w opracowywane przez nas projekty o dofinansowanie, a dzięki pewności co do ich kwalifikacji, nie pobieramy jakiegokolwiek wynagrodzenia przed uzyskaniem dofinansowania dla określonego projektu. Podejście, które reprezentujemy stawia nas w sytuacji, w której tylko i wyłącznie sukces opracowanego i przyjętego do realizacji projektu, czyli takiego który otrzyma dofinansowanie jest dla nas sukcesem finansowym, czyli takim za który otrzymujemy wynagrodzenie.

 • W ramach oferowanej usługi doradczej, podczas której opracowujemy projekt o dofinasowanie informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania, analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na co dzień współpracujemy oraz nawiązać współpracę z bankami lub instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.


  Po dokonaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa naszą rolą jest:


  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym m.in.

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
  • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
  • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
  • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
  • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

  Po zatwierdzeniu do dofinansowania projektu o dofinansowanie, świadczymy kompleksowe doradztwo na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, sprawozdawczości oraz jego rozliczenia, w którego zakres wchodzi m. in.:

  • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
  • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
  • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
   - kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
   - kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
   - przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,
   - weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych,
   - monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie,
  • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
  • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
  • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
  • uczestnictwo w każdej kontroli,
  • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu.
kursy dla fizjoterapeutów

Co nas wyróżnia

Jedną z naszych zalet jest to, że jesteśmy z Państwem od samego początku, kiedy podejmą Państwo decyzję o inwestycji, aż do całkowitego rozliczenia projektu o dofinansowanie oraz ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA.

Ponadto całkowite ryzyko związane z czasochłonnym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej spoczywa jedynie na nas. A wynagrodzenie pobieramy TYLKO I WYŁACZNIE W PRZYPADKU SUKCESU. Z tego względu cechuje nas profesjonalizm, konsekwencja i upór w dążeniu do wspólnego sukcesu.

Każdy projekt to dla nas wyzwanie, które wymaga INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA.